ριŁŁα.қнм...Ł.Ł.Ł...

A bölcs mindent magában keres, a balga mindent másokban. Kung fu-ce

 

Ha megértjük saját magunkat, nagyobb lesz az önkontrollunk, jobban elfogadjuk gondolatainkat, cselekedeteinket, és ez javítja a kapcsolatainkat. De saját magunk megértése csak másokkal való kapcsolatainkból származhat, és csak úgy szerezhetünk valós ismereteket saját magunkról, ha másokkal is összehasonlítjuk a tulajdonságainkat. Az összehasonlítást megkönnyíti a most bemutatott személyiségtipológia, ami egyben útmutató személyiségünk formálásához is.

Ötezer éves, de ma sincs jobb

Bár a modern pszichológia mindössze százéves, az első - ma is használható - személyiség-tipológia ötezer évvel ezelőtt készült. Valahol a Közel-Keleten jött létre, és hosszú ideig csak a szájhagyomány útján terjedt, feltehetőleg zsidó és moszlim tanítók útján, majd a szufi mesterek közvetítésével. Az enneagrammoknak nevezett, kilenc fő-személyiségtípusról van szó, amely meglepő módon nagyon hasonlít a későbbi korokban összeállított hasonló listákhoz. Természetesen ezek a tiszta típusok egy emberben ritkán jelennek meg százszázalékosan, de a rendszer megismerése után biztonsággal el lehet dönteni, hogy valakire melyik a legjellemzőbb.

1. típus: Tökéletességre törekvő, keményen dolgozó idealista, aki nehéz helyzetben magát és másokat egyaránt nagyobb teljesítményre ösztökéli. Az ilyen ember legfőbb vágya, hogy jól teljesítsen, és mások kritikáját elkerülje. Semmiképpen sem akarja kimutatni az érzelmeit, különösen nem a haragját. Mivel az életben kevés dolog vagy ember tökéletes, ennek a típusnak nem könnyű az élete.

2. típus: Ő a jó szamaritánus, aki mindig másokon segít, másokról gondoskodik, figyel a többi emberre. A lelke mélyén arra vágyik, hogy valaki vele is törődjön, de ezt a szükségletét szinte tökéletesen elfojtja. Teljesen önzetlennek tűnik, de persze ebben az értelemben ő sem önzetlen.

3. típus: Ambíciózus, nagy önbecsüléssel bír, mindig a csúcsra igyekvő, másokra hatni tudó személyiség. Mindenáron el akarja kerülni a sikertelenséget és a visszautasítást - ez hajtja előre az életben. Meggyőződése, hogy a személyes értékeit ez a fajta kemény elszánás alapozza meg.

4. típus: Ő a kreatív, érzékeny, művészi hajlamokkal megáldott, az érzéseivel mindig kapcsolatban levő, önmagához hű típus. Gyakran ingadozik a hangulata, könnyen sértődik, a társas és érzelmi kapcsolataiban ilyenkor visszavonul, másoktól különbözőnek érzi magát. Mindenáron el akarja kerülni, hogy átlagos legyen, ehelyett egyedi és különleges lénynek tartja magát.

5. típus: Intelligens, logikus, eredetien gondolkodó, szívesen van egyedül és kedvvel tanul. A legfontosabb, hogy elkerülje az üresség érzését, ami számára akkor áll elő, ha nem érti a világot, nem tud választ adni a bonyolult kérdésekre. Számára a tudás megszerzése, nem pedig a tudás hasznosítása a szenvedély.

6. típus: Barátságos, másokhoz lojális, szeretetreméltó, függőségre hajló. Könnyen elbizonytalanodik, nehezen hoz döntéseket, aláveti magát másoknak, általában csapatjátékos. Leginkább attól fél, hogy visszautasítják, egyedül marad, különösen tart a tekintélyszemélyektől. Mindenáron eleget akar tenni a szabályoknak, és biztonságban akarja érezni magát, de ezt másoktól reméli.

7. típus: A boldog hedonista, aki élvezi az életet, mindenben a legjobbat akarja megszerezni, és ez többnyire sikerül is neki. Gyakran túlpörög, de könnyen frusztrálttá válik, ragaszkodik a tárgyakhoz, mindig új szórakozásra van szüksége, beleértve az alkoholt és a drogokat is. Leginkább az unalomtól és a lecsúszástól fél. Mindenáron el akarja kerülni az élet fájdalmas, kínos pillanatait, még mások ilyen helyzeteit sem tudja elviselni. Számára az élet csak akkor elviselhető, hogy szórakoztató és örömteli.

8. típus: A született vezető, hős, erős, kedveli a kihívásokat, jól megoldja a helyzeteket. Leginkább attól fél, hogy mások a befolyásuk alá vonják. Mindenáron el akarja kerülni, hogy gyengének mutatkozzon. A radikális változások híve.

9. típus: Békés, nyitott, nyugodt, elfogadó, béketűrő, előítélet-mentes típus. Leginkább attól fél, hogy konfliktusba keveredik másokkal, vagy egyedül marad. Mindenáron harmóniára törekszik, akár a valóság tagadása árán is. Gyakori mondása. "Miért kell ebből olyan nagy ügyet csinálni?"
Az erkölcs-csősz is szeretne malackodni...
Az enneagrammok, a fő személyiségjegyeink szélsőséges élethelyzetben felerősödnek. Ilyenkor összeütközésbe kerülhetünk a környezetünkkel, ezért jó, ha tudjuk, hogy melyik karakter milyen irányba mozdul el, bonyolult szorongatott helyzetekben.

Krízishelyzetben a 3-as és a 8-as típus társadalomellenessé, antiszociálissá, a 4-es és az 5-ös a problémák elől menekülővé, a 6-os és a 2-es kórosan függővé, a 4-es és a 7-es hisztériássá, a 3-as és a 8-as önimádóvá, az 1-es megszállottá, kényszeressé, a 5-ös üldözéses paranoid személyiséggé, a 9-es agresszívvá, a 4-es és az 5-ös tudathasadásossá, a 3-as és a 8-as pedig kegyetlenné válhat.

Ennek a személyiségtannak az a fő erénye, hogy jelzi a rejtett, rejtegetett vonásokat, szándékokat is, amelyek a látható tulajdonságaink árnyékában meghúzódnak. Az a meglepő, hogy pszichológia fejlődésével ez az ötezer éves felismerés mit sem vesztett érvényességéből: ma is azt tartják a lélek tudósai, hogy bármi, ami túlhangsúlyozott, feltűnő egy ember személyiségében, annak az ellenkezője vagy az attól való félelem is fellelhető az illetőben. Jung az árnyék nevet adta ezeknek a rejtett személyiségrészeknek, és azt hangsúlyozta, hogy az élete delén - nagyjából a negyvenes életévekben - mindenkinek szembe kell néznie személyisége rejtegetett, árnyékos oldalaival is, hiszen mindaz, ami bevallatlanul munkál bennünk, sokkal veszélyesebb, mint amiről tudunk.

Egy egyszerű példával: az erkölcs-csősz jó, ha tudja magáról, hogy az átlagot meghaladó mennyiségű tisztátalan gondolat motoszkál benne, természetesen jól elrejtve. A kínosan precíz, rendszerető ember bevallatlanul attól tart, hogy egyszer csak kicsúszik a kezéből az élete irányítása stb..

 


*Pszichopátia*

 

A pszichopátia a személyiségzavarok, más szóval karakterzavarok átfogó kategóriája. Ezen zavarok általános jellemzője, hogy meglétük mögött az intellektuális teljesítőképesség hiányosság nélküli, sőt gyakran kiemelkedő. A viselkedés tér el valamilyen szinten a társadalmilag elfogadott normáktól.

A pszichopátia diszharmonikus személyiségfejlődés , amelyben a személyiség egyes összetevői túlhangsúlyozódnak, uralják a karaktert, addig mások - általában a finomabb komponensek amilyen a belátóképesség, érzelmi érzékenység, szociális érzékenység, empátia - hiányoznak.

Mivel a pszichopátia átfogó fogalom, osztályozni szokták a karakter zavart. Az osztályozás legismertebb módja a a diszharmóniát meghatározó tüneteket veszi alapul. Ennek értelmében, a teljesség igény nélkül, beszélhetünk antiszociális-, nárcisztikus -, schizoid -, paranoid pszichopátiáról.

Az antiszociális pszichopata a társadalmi normákat nem tartja. Nem veszi figyelembe a törvényeket, könnyen keveredik bűncselekményekbe, amelyek súlyát nem tudja bemérni.

A nárcisztikus pszichopata öntörvényű, önérvényesitő. Képtelen arra, hogy belátással legyen szűkebb környezete iránt. Kritikátlanul cselekszik, gyakran uralkodnak el indulatai, minden olyan helyzetben, ahol a környezet részéről ellenállást érez.

A schizoid pszichopaták gondolkozásuk tartalmi bizarrériáival, a paranoidok bizalmatlan viselkedésükkel tűnnek ki környezetükből.

Az antiszociális és nárcisztikus pszichopaták általában jó intellektusú emberek. Ebből adódóan már gyermekkorban megtanulnak a szülői gyengeségből, felelőtlenségből, érzelmi elhanyagolásból, következetlenségből előnyöket kovácsolni. Serdülőként könnyen válnak deviáns bandák vezéregyéniségeivé. Szocializációjuk során az önérvényesitést tanulják meg legpontosabban. Megnyilvánulásaik öntörvényűek, életvezetésük egyenetlen. Egy ideig szélsőségesen tapadnak eszmékhez, emberekhez, célokhoz. majd - ha már érdekeik másként kívánják - ugyan olyan szélsőségesen el fordulnak, sőt ellenségessé válnak.

Megbízhatatlanok, nincs tartásuk, nincs kitartásuk. Sokan lesznek közülük bűncselekmények elkövetői. Megszenvedi személyüket a család és a munkahelyi közösségek is.

                       Sorelválasztó 2

Arrogancia: vagy gőg a neve a valaki által saját magánál kevesebbre tartott személyekkel (kisebbekkel, tudatlanabbakkal, tájékozatlanabbakkal, szegényebbekkel, alacsonyabb rangúakkal) szemben mutatott túlzott büszkeség, öntudat és felsőbbrendűség megnyilvánulása viselkedésben, gesztusokban és fogalmazásban.
Idegösszeomlás = akut depresszív állapot

Referál: Beszámol.Ügyet felettesnek előad, előterjeszt.

Deuteronomium:mózes 5.könyve

reciprocitás:kölcsönösség viszonosság.

gyors/eszkaláció:,új keletű műszak...sietve fejlődik:

palilália:a szavak önkénytelen (beteges)ismételgetése

neurologia:Ideggyógyászat: az idegrendszer ép és kórossal fogl.

szociopata:olyan torzult személyiségű ember akinek nincs lelkiismeret-furdalása

erotománia:Kórosan fokozott, kielégíthetetlen nemi vágy.

paranoia: üldözési mánia; rögeszmék irányította viselkedés, melynek jelenléte mellett a tiszta gondolkodás megmarad

paranoid:folyamatosan fenyegetőne,szosszind.nak érzi:fél

Pszichózis:olyan kóros lelkiállapotot értünk, amikor a beteg a környezetében valójában nem létező látási, hallási vagy egyéb érzékszervi benyomásokról számol be, és közben úgy véli, hogy a valóságot érzékeli,

pszihotikus:-elemebajos,Érzékcsalódással és a külvilággal való kapcsolat torzulása

pszichopata: beteg lelkiállapotú ember.homogén, elektrolízis, szarkasztikus,variábilis, maradi,P:D

eszkaláció:háború kiterjeszkedése; nem megoldott probléma felsőbb szintre való terjesztése D

tardív diszkinézia,:antipszihotikus gyógyszerek mellékhatása görcsöket és különböző nem akaratlagos mozgásokat eredményez.

neologizmus: jelentése nyelvi újítás, új szó, kifejezés meghonosodása, új szerkezet, jelentés, név kialakulása. Ellentéte az archizmus!!!

archizmus./archaizálás:amelyben a szó a régi, nem pedig az időközben megváltozott jelentésével szerepel;

asszociáció:gondolat társítás 1esítés képzetttársítás

Megalománia: nagyzásos téves eszme, nagyzási hóbort

karizmatikus:Természetfeletti adományon alapuló

antropofágia:emberevés

ideológia:Azoknak az eszméknek összefüggő rendszere, amelyek a társadalmi osztályok gazdasági és hatalmi helyzetéből fakadnak

impulzív:Indulatos, lobbanékony, heves, szilaj, tüzes, vérmes, zabolátlan, féktelen:DDD

teátrális:Színpadias,hatásvadászó,eltúlzott,őszintétlen=MIND!!!

misszió:Hivatás, küldetés,megszervezettsége

téveszme:tévhit,babona hiedelem

nárcisztikus:önszerelem; a lényege, hogy valakinek a saját teste okoz erotikus izgalmat:DDD

szteno:a szótagok fonetikus sora.minden fogalmazó másjeleket használ: mindé ugyan az:)

kényszeres elmezavar!!!!!!

viktimológia:áldozattan; tudományág, amely a bűncselekmény áldozatává válás folyamatával foglalkozik az elkövető és az áldozat kapcsolatainak felkutatása útján

kognitív disszonancia:
Belső feszültség, amit egy – eddigi tapasztalatunknak ellentmondó – új információ vált ki.
Az a konfliktusos állapot, amelyet átélünk, miután olyan döntést hoztunk, amely korábbi véleményünkkel, érzelmeinkkel és értékeinkkel ellentmondásban áll.

blaszfémia:Istentele, Isten ellen való..Isten káromlás

genitáliák:nemiszervek
corpora nervorum genitalia:Végtestek a genitalis tájékon: erogen ideghatás közvetítői (anatómia).

deviáns: magatartás gyakran már fiatal korban kialakul, főleg a kedvezőtlen családi környezet és társas kapcsolatok hatására
A közösség , a társadalom erkölcsi szabályait, elfogadott normáit tagadó, azokkal szembeszegülő.

tudathasadás:egy pontatlan, köznapi kifejezés, melyet egyaránt használnak a skizofrénia, és a disszociatív személyiségzavar (többszörös személyiség)

hedonista:olyan ember aki azt vallja, hogy az emberi élet célja az érzéki örömök, gyönyörök átélésére törekedni

preferencia:Kivételes, kivételező, kedvezményes, elébe helyező, előnybe részesítő, többre becsülő.

aspektus:Nézőpont, szempont, szemszög

inszemináció:Termékenyítés.

kurzív:Dőlt (pl.betű)./diszkurzív:Következtető, okoskodó, értekező, érvelő

alligtera:Szerves= organikus és bioorganikus kémia

organikus foszforsavészterek:A kolineszteráz-enzimet bénító, acetilkolin-felszaporodást előidéző, mérgező hatású, rovarölő-anyagok (kémia).

nem/non-verbális: kommunikáció (latin)
Nem szóhoz kötött, szavakban megnyilvánuló közlésforma

verbális= 'Jó Szóbeli készsége van(=ügyes és könnyed beszédű)', 'Verbális tudása van

asszimilál/ódik: Beolvad(más népbe,országba)hozzásimul.illeszkedik
Magához hasonít, hasonlóvá tesz, magába olvaszt

militáns:Harcos, harcra kész. 'A reformok militáns hívei'
////ecclesia militans (latin)
A harcos egyház, a jezsuiták által képviselt, erőszakosan térítő katolikus egyházi irányzat.

kapitulál: Megadja magát, behódol, leteszi a fegyvert,meghátrál,

pszichopátia a személyiségzavarok, karakterzavarok átfogó kategóriája.viselkedés tér el a társadalmilag elfogadott normáktól.
tünetei:ágyba vizelés,gyujtogatás:DDD

egzakt:Bevégzett, pontos, szabatos, egyértelműen meghatározható

kauterizál:(latin)Kiéget, éget.

autonómia : jelentése öntörvényűség.

autodidakta:Önművelő, önképzett, magától tanult ember, aki műveltségét vagy szaktudását nem oktatási intézményekben, hanem saját erejéből, önképzéssel szerezte.Választékos szó.

apátia:közömbösség, közöny, levertség, nemtörődömség, részvétlenség

fetisizmus:Kezdetleges vallás, fétis-tisztelet, bálványimádás

specifikus:fajlagos.

diszszociatív állapot:a tudata elszakad a valóságtól hogy el viselje a traumát.A zavarok olyan csoportja, amelynek jelenségei között a disszociáció dominál, vagyis az észlelés, az emlékezet és az identitás közötti tudatos összhang váratlanul és időlegesen megbomlik.


A disszociatív:amnézia rendszerint olyan - traumás természetű vagy stresszel kapcsolatos - lényeges személyes eseményre vonatkozó felidézési képtelenség, amikor az esemény túlságosan jelentős ahhoz, hogy a kiesés a normális felejtéssel magyarázható lenne.
borderline:korai gyermekkorban gyökerezik: valamilyen súlyos veszteség,bántalmazás vagy nélkülözés okozhatja.

introvertált:Zárkózott,nehezen barátkozó, befelé forduló típusú

defenzív: védelmi.

milicista:'katona'A milícia tagja, polgárőr, nemzetőr, segédrendőr,

manifesztum:Kiáltvány, közös nyilatkozat,kézjegy

Deperszonalizáció

A deperszonalizációs:zavart a testi vagy szellemi folyamatoktól való tartós vagy visszatérő elkülönültség érzése jellemzi. Deperszonalizációs zavarban az egyén általában úgy érzi, mintha saját életének kívülálló megfigyelője lenne.
A személy önmagát és a világot valótlannak és álomszerűnek éli meg.

posztmodernitás:mint az értelmiségi ön-megértésében mutatkozó változás

riposzt:gyors, csattanós viszontválasz, replika. 'Egy kis halk nevetés

kaotikus :Fejetlen, zűrzavaros, összevissza

neurologia:Ideggyógyászat: az idegrendszer ép és kóros

Neurózis:A szervezet testi és lelki működésének zavaraiban megnyilvánuló, a külvilággal való súlyos összeütközésből származó funkcionális (anatómiailag ki nem mutatható) idegbetegség.

bipolaris:Kétpólusú (pl. idegsejtek) (anatómia).

poszttrauma:Sérülés után kialakuló jelei: ..túlzott éberség,az ajtó folyamatos figyelése,vagy sose áll bejáratnak háttal.
poszttrumás stressz szindóma/:háborus sokk

szatiriázis:Kórosan felfokozott nemi ösztön férfiban.

autentikus:Valódi, hiteles, teljesen hitelt érdemlő, megbízható

szociopata:olyan torzult személyiségű ember akinek nincs lelkiismeret-furdalása.

*A disszociatív:kórképek csoportjába tartozó pszichiátriai zavar, melynek meghatározó jellemzője, hogy az egyénnek két vagy (az esetek felében) több elkülönült személyisége van saját névvel, emlékezettel, melyek között kisebb-nagyobb mértékű átjárás lehetséges.*

retrográd mozgás:vissza felé

inváziv:Behatoló, támadó, megsértő /nem invazív=nem:támadó....

kauzális:okszerű, ok-okozatilag kapcsolódó

dependencia:függőség, alárendeltség

eksztatikus:''kívülálló, 'magánkívüllévő'/eksztázisban levő elragadtatott, felindult, önkívületben levő...

Enthuziaszta:rajongó, lelkesedni tudó ember

fanatikus:A szenvedélyig v. a rögeszméig fokozottan Megszállottan rajongó, vakbuzgó....

hierarchia:rangsor, egymás alá rendeltség

Mea culpa:a gyónási formula egyik kifejezése (a. m. az én vétkem)

dependencia:Függőség, alárendeltség, függő helyzet, függő viszony

szervilis: szolgai, alázatos;szolgalelkű, megalázkodó, talpnyaló

A deperszonalizációs zavar: jellemzője, hogy a beteg úgy érzi, elvált a saját testi és szellemi működésétől a szeretett lény elvesztése váltja ki

hibrisztofilia: erőszakos elkövetökhöz vonzódik,tőlük érzi erősnek magát. alacsony az önbecsülése apa figurára vágyik.

non lokális interakció: non =nem lokális= helyi interakció=viszony

koherens: összefüggő, összetartozó.

Likantrópia, alakváltás, vérfarkasok

Fetisizál:
fétissé avat, fétisként kezel
minden más fölé helyez; érinthetetlennek, megtámadhatatlannak nyilvánít, ilyenként kezel

Machiavellisztikus:
a hatalom érdekében gátlástalan, kíméletlen; a machiavellizmusra jellemző

"exhibicionista" jelentése: 1.) az, aki szereti a belső énjét, stílusát, minden áron megmutatni a külvilágnak, 2.) az aki a nemi szerve mutogatásával előidézett megbotránkoztatással érez szexuális élvezetet.
[az utódaikat saját kiterjesztésüknek látják,ami hízeleg az egójuknak!]

kauzalitás: okszerűség, okság.

katartikus: Felkavaró, de megtisztító és feszültségoldó hatású.

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 5
Tegnapi: 3
Heti: 137
Havi: 397
Össz.: 53 862

Látogatottság növelés
Oldal: pszichológia
ριŁŁα.қнм...Ł.Ł.Ł... - © 2008 - 2024 - pillakhm.hupont.hu

A HuPont.hu egyszerűvé teszi a weblapkészítés minden lépését! Itt lehetséges a weblapkészítés!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »